درباره شرکت گوانگلو

شرکت گوانگلو یک شرکت چینی معتبر در زمینه تولید الکتروموتور است که نمایندگی های رسمی این شرکت در سراسر جهان به ارائه الکتروموتور با کیفیت مشهور شده اند. در ایران، این محصول را با نام الکتروموتور ارسم گوانگلو Ercem Guanglu Electromotors بفروش می رسانند. شرکت گوانگلو انواع مختلفی از الکترو موتورهای تکفاز و سه فاز را تولید می کند که در صنایع گوناگون به کار می روند. برای خرید الکتروموتور ارسم گوانگلو و یا آگاهی از قیمت این محصول با ما تماس بگیرید.

محصولات ارسم گوانگلو

الکتروموتورهای تک فاز

0.37KW تکفاز 1400 دور

 • 0.37KW کیلو وات
 • 0.5HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

0.37KW تکفاز 3000 دور

 • 0.37KW کیلو وات
 • 0.5HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

0.75KW تکفاز 1400 دور

 • 0.75KW کیلو وات
 • 1HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

0.37KW تکفاز 3000 دور

 • 0.75KW کیلو وات
 • 1HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

1.1KW تکفاز 1400 دور

 • 1.1KW کیلو وات
 • 1.5HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

1.1KW تکفاز 3000 دور

 • 1.1KW کیلو وات
 • 1.5HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

1.5KW تکفاز 1400 دور

 • 1.5KW کیلو وات
 • 2HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

1.5KW تکفاز 3000 دور

 • 1.5KW کیلو وات
 • 2HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

2.2KW تکفاز 1400 دور

 • 2.2KW کیلو وات
 • 3HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

2.2KW تکفاز 3000 دور

 • 2.2KW کیلو وات
 • 3HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

3KWتکفاز 1400 دور

 • 3KW کیلو وات
 • 4HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

3KW تکفاز 3000 دور

 • 3KW کیلو وات
 • 4HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

الکتروموتورهای سه فاز

0.37KW  سه فاز 1400 دور

 • 0.37KW کیلو وات
 • 0.5HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

0.37KW سه فاز 3000 دور

 • 0.37KW کیلو وات
 • 0.5HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

0.75KW سه فاز 1400 دور

 • 0.75KW کیلو وات
 • 1HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

0.75KW سه فاز 3000 دور

 • 0.75KW کیلو وات
 • 1HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

1.1KW سه فاز 1400 دور

 • 1.1KW کیلو وات
 • 1.5HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

1.1KW سه فاز 3000 دور

 • 1.1KW کیلو وات
 • 1.5HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

1.5KW سه فاز 1400 دور

 • 1.5KW کیلو وات
 • 2HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

1.5KW سه فاز 3000 دور

 • 1.5KW کیلو وات
 • 2HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

2.2KW سه فاز 1400 دور

 • 2.2KW کیلو وات
 • 3HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

2.2KW سه فاز 3000 دور

 • 2.2KW کیلو وات
 • 3HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

3KW سه فاز 1400 دور

 • 3KW کیلو وات
 • 4HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

3KW سه فاز 3000 دور

 • 3KW کیلو وات
 • 4HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

4KW سه فاز 1400 دور

 • 4KW کیلو وات
 • 5.5HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

4KW سه فاز 3000 دور

 • 4KW کیلو وات
 • 5.5HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

5.5KW سه فاز 1400 دور

 • 5.5KW کیلو وات
 • 7.5HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

5.5KW سه فاز 3000 دور

 • 5.5KW کیلو وات
 • 7.5HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

7.5KW سه فاز 1400 دور

 • 7.5KW کیلو وات
 • 10HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

7.5KW سه فاز 3000 دور

 • 7.5KW کیلو وات
 • 10HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

11KW سه فاز 1400 دور

 • 11KW کیلو وات
 • 15HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

11KW سه فاز 3000 دور

 • 11KW کیلو وات
 • 15HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

15KW سه فاز 1400 دور

 • 15KW کیلو وات
 • 20HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

15KW سه فاز 3000 دور

 • 15KW کیلو وات
 • 20HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 

18.5KW سه فاز 1400 دور

 • 18.5KW کیلو وات
 • 25HP اسب بخار
 • 1400 تا 1500 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم
 
 
 

18.5KW سه فاز 3000 دور

 • 18.5KW کیلو وات
 • 25HP اسب بخار
 • 2800 تا 3000 دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار 
 • پوسته آلومینیوم